TPRS

TPRS® is het ontdekken van een taal door interactieve storytelling. Het is een natuurlijke manier van talen leren, waarin taal gebruikt wordt waar hij voor bedoeld is: communiceren. En voor ons brein is dit ook nog eens de beste manier om taal te verwerven. Ons brein is er namelijk op gebouwd om verbanden te leggen en betekenis te creëren, en op die manier moeiteloos woorden, zinnen en zelfs hele verhalen te onthouden. Leerlingen maken dagelijks vele nieuwe verbindingen in hun brein. Dat noemen we leren. Een deel van die verbindingen blijft bestaan, maar de meeste vervagen al snel weer. Waardoor onthouden we het ene wel en het andere niet?

Voor je brein geldt: hoe meer verbindingen rondom één bepaald stukje informatie, hoe beter. Een woord leren uit een woordenlijst levert één connectie op, en verdwijnt daarom net zo snel als hij geleerd is. Maar hetzelfde woord in een grappige of spannende context, doorspekt met emoties, beweging en beeld, levert zóveel verschillende verbindingen op, dat het stevig in het brein verankerd raakt. TPRS stimuleert het brein van onze leerlingen tot het aanleggen van vele verbindingen. TPRS is taalonderwijs met verhalen, emotie en beweging.

Teach with passion. TPRS.

Hoe werkt TPRS?

Het werken met verhalen vormt het meest in het oog springende onderdeel van TPRS, maar de basis van de methodiek is het leveren en herhalen van interessante, begrijpelijke input door middel van vraag-antwoord-technieken, en het stelselmatig creëren van consciousness voor correcte grammatica. Vanuit deze basistechnieken worden in de lessen verhalen bedacht en (na-)verteld, gesprekken en discussies gevoerd en teksten gelezen en geschreven. Hiermee slaagt TPRS erin spontaan, vloeiend taalgebruik bij de leerlingen te bewerkstelligen.

Wat zijn de didactische uitgangspunten?

  • Begrijpelijke doeltaal is de voertaal.
  • Herhaling leidt tot spontane spraak.
  • Betekenisgrammatica voedt het taalgevoel.
  • Persoonlijke betrokkenheid motiveert.
  • Complexe taaltaken zijn real-time communicatie.

Lees verder als je meer wilt weten over deze principes.

Waarom werkt TPRS zo goed?

Recente literatuur over de verwerving en verwerking van taal in de hersenen ondersteunt de werkwijze van TPRS, waarin verhalen en betekenisvolle communicatie voorzien in aansprekende begrijpelijke input in een levendige context, en tezamen met herhaling, grammaticale bewustwording en het stimuleren van creativiteit bij de leerlingen bijdragen aan een efficiënte taalverwerving. Daarnaast bevordert de intensieve klassikale interactie de sociale ontwikkeling en de vaardigheid zich in real-life situaties uit te drukken. TPRS is een sluitende methodiek waarbinnen alle onderdelen elkaar versterken, en die voldoende flexibel is om zich te kunnen aanpassen aan verschillende doelgroepen, onderwijssituaties en persoonlijke voorkeuren van de individuele docent.

 

Hoe past TPRS in het leerplan van mijn school?

TPRS heeft tot doel fluency te bereiken, dat wil zeggen dat leerlingen vlot en zonder haperen de taal beheersen. De fluency slaat niet alleen op spreekvaardigheid, zoals vaak wordt gedacht, maar ook op lees-, luister- en schrijfvaardigheid. Om dit doel te kunnen bereiken, maakt TPRS bepaalde keuzes. Tijdrovende activiteiten die, hoe leuk misschien ook, weinig taalwinst opleveren vallen niet binnen een TPRS-curriculum. Informatieve lessen over cultuur maken bijvoorbeeld niet per se onderdeel uit van een TPRS-curriculum, tenzij ze als begrijpelijke input worden aangeboden, maar kunnen wel een aanvulling zijn op de taallessen. Je kunt TPRS dus beschouwen als een methode voor het onderdeel ‘taalverwerving’ binnen het totale leerplan van de talensectie.