Algemene Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die te eniger tijd door TPRS Academy wordt aangeboden.

Artikel 1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
TPRS Academy: TPRS Academy VOF, de partij die cursussen aanbiedt en verzorgt.
cursus: éénmalige workshop, serie workshops, opleiding of cursus.
deelnemer: degene die een cursus volgt of door aanmelding heeft aangegeven deze te willen volgen.
cursusgeld: de prijs per persoon voor deelname aan een cursus, tenzij anders vermeld uitgedrukt exclusief BTW.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en TPRS Academy met betrekking tot cursussen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop TPRS Academy de aanmelding van een deelnemer ontvangt.
Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Studiegids van TPRS Academy, en zijn tevens via internet te raadplegen, op www.tprsacademy.com

Artikel 3. Aanmelding en plaatsing

 1. De aanmelding dient digitaal of schriftelijk te geschieden. Schriftelijke aanmelding geschiedt door middel van het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldings-formulier. Digitale aanmelding geschiedt door het bestellen van de cursus via www.tprsacademy.com. Door zich op één van beide voornoemde wijzen aan te melden, verplicht deelnemer zich tot het voldoen van het gehele cursusgeld binnen de termijn die voor de betreffende cursus is gesteld. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Aan aanmeldingen die worden ontvangen na sluiting van de inschrijftermijn kan geen enkel recht worden ontleend.
 2. Aanmelding vormt geen garantie tot plaatsing voor de betreffende cursus. Wanneer het niet mogelijk blijkt de deelnemer te plaatsen in de door hem gewenste cursus, zal TPRS Academy zoveel mogelijk proberen een aanbod te doen voor een vergelijkbare cursus, danwel voor een andere datum. Het staat de deelnemer vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan. In het laatste geval vervalt de aanmelding en wordt het cursusgeld gerestitueerd.
 3. Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen, en behoudens het bepaalde in paragraaf b van dit artikel, stuurt TPRS Academy binnen 5 werkdagen per e-mail of per post een schriftelijke bevestiging aan deelnemer dat deze laatste is geplaatst voor de cursus waarvoor hij zich heeft ingeschreven. De bevestiging geldt tevens als toegangsbewijs tot de cursus.

Artikel 4. Betaling en restitutie van cursusgelden

 1. Het cursusgeld moet uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de cursus ontvangen zijn door TPRS Academy. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van TPRS Academy.
 2. Restitutie van inschrijfgelden vindt plaats binnen 21 dagen na annulering van deelname door de deelnemer conform artikel I.6a en b, of het ontzeggen van de toegang tot de cursus door TPRS Academy conform artikel I.5b.

Artikel 5. Toegang tot de cursus

 1. Deelnemer krijgt toegang tot de cursus op vertoon van de plaatsingsbevestiging als genoemd in artikel I.3 lid c.
 2. TPRS Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de deelnemer toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval wordt het cursusgeld, indien reeds voldaan, gerestitueerd.
 3. TPRS Academy behoudt zich het recht voor om de deelnemer om gegronde redenen toegang tot de cursus te ontzeggen. In dit geval volgt geen restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6. Annulering door deelnemer
Indien de aanmelding wordt geannuleerd door de deelnemer, geldt de volgende regeling:

 1. Bij annulering tot 21 dagen vóór aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd en wordt het volledige reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 2. Bij annulering ná 21 dagen, maar vóór de 7e dag voorafgaand aan de cursus is betaling van de helft van het cursusgeld verschuldigd, en wordt dus de helft van het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 3. Bij annulering vanaf de 7e dag voorafgaand aan de cursus wordt geen geld gerestitueerd.

Artikel 7. Annulering door TPRS Academy
Indien de cursus wegens te geringe deelname of door overmacht moet worden geannuleerd door TPRS Academy, zal in overleg met de cursisten een andere datum worden gekozen, waarop de cursus alsnog doorgang zal vinden. Indien dit niet mogelijk is, geldt het bepaalde in artikel I.6.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. TPRS Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt tijdens deelname aan de cursus, voorzover deze schade niet nadrukkelijk te wijten is aan opzet of nalatigheid door TPRS Academy.
 2. Alle informatie omtrent cursussen van TPRS Academy is met de grootste zorg samengesteld. TPRS Academy is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud.
 3. TPRS Academy is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik van de door TPRS Academy verstrekte informatie.

Artikel 9. Copyright
Tenzij op het betreffende lesmateriaal uitdrukkelijk anders is vermeld, rust er op alle door TPRS Academy in het kader van de cursus aangeleverde materialen copyright. Lesmateriaal mag niet zonder de uitdrukkleijke toestemming van TPRS Academy verveelvuldigd of verspreid worden op welke wijze dan ook.

Artikel 10. Privacy en vertrouwelijkheid
TPRS Academy houdt zich strikt aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De persoonlijke gegevens van deelnemer worden door TPRS Academy alleen gebruikt voor het onderhouden van contact met deelnemer voorafgaand aan, tijdens en na de opleiding. Overige informatie die in het kader van de opleiding door deelnemer wordt verstrekt aan docenten en medewerkers van TPRS Academy wordt eveneens strikt vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. De volledige privacyverklaring van TPRS Academy staat vermeld op haar website (www.tprsacademy.com).

Artikel 12. Buitengerechtelijke kosten
De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens TPRS Academy heeft voldaan, is gehouden tot vergoeding van de door TPRS Academy te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten kunnen maximaal € 207,- (tweehonderdzeven euro) bedragen.

Artikel 13. Klachten
Klachten van de deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld volgens de klachtenprocedure van TPRS Academy.

Artikel 14. Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen TPRS Academy en de deelnemer en op alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan tussen de deelnemer en TPRS Academy en die niet kunnen worden opgelost binnen het kader van de klachtenprocedure (voorzover het betreft geschillen voortvloeiende uit deel II van deze Voorwaarden), zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.