Klachtenregeling

Natuurlijk doen wij er alles aan om te zorgen dat de trainingen, workshops en coachingstrajecten optimaal verlopen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent over de workshop/training, de docent, de begeleiding of het cursusmateriaal. Wij stellen het op prijs als je in dat geval uw klacht zo snel mogelijk aan ons meldt. Wij zoeken dan samen met jou naar een oplossing.

Indienen van de klacht
Je vult het klachtenformulier in en stuurt dit per post of per e-mail aan de directie van TPRS Academy. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van je standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

Afhandeling van de klacht
Wij benaderen je binnen twee weken na ontvangst van jouw klacht over de wijze van afhandeling en de termijn waarop dit zal plaatsvinden. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk in overleg met jou naar een oplossing zoeken. We streven ernaar de klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen, en zullen je schriftelijk vragen of je tevreden bent over de afhandeling. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen zes weken tot een oplossing te komen, dan wordt je binnen deze termijn daarvan in kennis gesteld en ontvangt je een indicatie van de te verwachten nieuwe termijn voor afhandeling.

Beroepsinstantie
Indien het niet mocht lukken gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen, leggen wij jouw klacht graag voor aan een onafhankelijke bemiddelaar, de heer B.J. van Spaendonck van BDM advocaten te Amsterdam. TPRS Academy zal zich geheel schikken in het oordeel van deze bemiddelaar en het oordeel als bindend accepteren. De consequenties worden snel afgehandeld.

Vertrouwelijkheid
Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn uitsluitend: de cursist, de docent die de cursus verzorgt, de leiding van het instituut en, in laatste instantie, de bemiddelaar.

Registratie
Het klachtenformulier en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 2 jaar bewaard ten kantore van TPRS Academy en daarna vernietigd.